Štruktúra vedeckých textov

Diplomová práca má štruktúru, ktorá teda podlieha záväzným rámcovým osnovám konkrétnych inštitúcií, ktoré sú upravované ich internými smernicami. Študent je povinný tieto pokyny dodržiavať, a naplniť tak vedecké výtvory vlastným textom. Tento text je spravidla tvorený jednotlivými kapitolami, ktoré môže študent rozširovať o ďalšie podkapitoly nižších úrovní. Odporúča sa používať najviac tri úrovne.Pri všetkých citáciách v texte, obrázkov a technických pomôcok v texte je nutné sledovať stanovené normy citácií a aktuálne platná znenia príslušných ISO noriem citácií. 

Výber témy a charakteristika úvode

Odporúčame, aby si študent "pisateľ" veľmi dobre zvážil výber témy akú má mať diplomová práca , keďže výber témy musí zodpovedať nielen studovanému odbore, ktorým sa chce v budúcnosti zaoberať, ale aj jeho vedomostiam,ktoré získal počas rokov štúdia. Veľmi žiaduce je potom umenie nadviazať témy do praktického využitia, aj keď je možné písať na teoretičtější báze s praktickým použitím, poprípade nadviazať na konkrétne výskum už v praxi vykonaný. Vzhľadom na to, že práve zvolenej témy stanovujú limity písanie odborných textov, odporúča sa, aby študent "pisateľ" teda volil témy, v ktorých veľmi dobre orientuje a rozumie ako teóriu, tak dokáže v budúcnosti implementovať do praktického prevedenia.